Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

TRZK nudi na prodaju putem javnog pismenog nadmetanja:

 

  • POLISTIROL, otpadni .................................................................... oko 15.000 kg

Ponuđači mogu ostvariti uvid u kvalitativno stanje polistirola otpadnog svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 čas. Preuzimanje u viđenom stanju, nakon preuzimanja kupac nema pravo naknadne reklamacije. Nemože se ponuditi kupovina manje količine od navedene.

DOSTAVLjANjE  PONUDA:
Lično ili poštom, najkasnije do 10.12.2014.god.  do 10,00 časova, u zapečaćenom kovertu sa  naznakom:  “NE OTVARATI POLISTIROL OTPADNI - ZA KOMISIJU”.  Ponude pristigle posle  navedenog roka neće se uzimati u razmatranje .

Molimo da u ponudi navedete: CENU/kg (bez PDV) na partitetu skladište TRZK, NAČIN I ROK PLAĆANjA  i  ROK PREUZIMANjA.

N a p o m e n a:
-Ponuđač mora ispunjavati uslove iz člana 75. »Zakona o javnim nabavkama« (SG RS br.124/12).
-Preuzimanje otpada mogu da vrše samo preduzeća koja imaju rešenja-odobrenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja ili drugog ovlašćenog državnog organa u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ (SG RS br.36/2009).
OSTALE INFORMACIJE: tel.034/335-095 lok.515  ili  063/106 28 04 (Nikolić).

 

 

USLOVE     PISMENOG   NADMETANjA

1. PREDMET PRODAJE:

POLISTIROL  otpadni ............................................................. oko 15.000 kg   (elementi ili komadi  različitih  dimenzija  i težine)
 
KAUCIJA: Uslov za učešće u nadmetanju je dostavljanje uz ponudu potpisane i overene BLANKO MENICE sa MENIČNIM OVLAŠĆENjEM (tekst u prilogu uslova nadmetanja), Zahtev za registraciju/brisanje menice (potpisan i overen od strane banke i ponuđača), fotokopija KARTONA DEPONOVANIH  POTPISA u banci ponuđača.

Po završetku nadmetanja TRZK zadržava menicu sa aktima ponuđača-kupca, a ostalim ponuđačima se isto vraća. 

2. POČETNA CENA: ...................................................... 60,00 din/kg (bez PDV 20%).

Cena na paritetu skladište TRZK. TRZK zadržava pravo ponavljanja nadmetanja, u slučaju da su ponuđene cene niže od realnih ili očekivanih na tržištu.

3. PLAĆANjE: Nalogom za prenos, pre preuzimanja robe, avans 100 %.

4. ROK ISPORUKE: Odmah spremno za isporuku, po uplati avansa i dogovoru sa kupcem .

5. TROŠKOVI UTOVARA I MERENjA: plaća kupac.

TROŠKOVI UTOVARA: utovar vrši kupac na teret svojih troškova ili TRZK po ceni od rada 673,00 din/Nč i viljuškara 1.200,00 din/Mč (vozilo+radnik) bez PDV 20 %.                                                
TROŠKOVI MERENjA: u iznosu od 920,00 din (bez PDV 20%) po vozilu (prazno i puno). 
    

6. ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA:  10. 12. 2014.god.  do 10,00 čas.

7. OTVARANjE PONUDA: 10. 12. 2014.god. u 10,00 časova uz mogućnost prisustvovanja ponuđača ili  predstavnika ponuđača sa PUNOMOĆJEM za učešće na nadmetanju.    

ROK DONOŠENjA ODLUKE O NAJPOVOLjNIJEM PONUĐAČU: sledećeg radnog dana, a   najkasnije za 5 dana od dana završetka nadmetanja.

8. PREUZIMANjE: Otpadna plastika spremna za preuzimanje. Može se preuzeti odmah po uplati avansa a po dogovoru sa kupcem .

9. MERENjE: Na elektronskoj vagi “Energetika” d.o.o. u Kragujevacu.