Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

TRZK nudi na prodaju putem javnog pismenog nadmetanja:

 

  • MESINGANA ČAURA, krupna otpadna .................................................. oko  10.000 kg
  • MESINGANI KOMAD, otpadni .................................................................. oko  1.000 kg

Uvid u kvalitativno stanje otpada svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 čas.
Otpad se preuzima u viđenom stanju, a nakon preuzimanja kupac nema pravo naknadne reklamacije.
Nemože se ponuditi kupovina manje količine otpada od navedene. Komisija vrednuje ukupnu vrednost ponude za Ms čaure i za Ms komade.

DOSTAVLjANjE  PONUDA :
Lično ili poštom, najkasnije do 09. 12. 2014.god.  do 13,00 časova, u zapečaćenom kovertu sa  naznakom “NE OTVARATI–MESING OTPADNI-ZA KOMISIJU”.  Ponude pristigle posle  navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Molimo da u ponudi navedete: CENU/kg (bez PDV) na partitetu skladište TRZK, NAČIN - ROK PLAĆANjA  i  ROK PREUZIMANjA.

N a p o m e n a:
Ponuđači moraju da ispunjavaju uslove iz člana 75. »Zakona o javnim nabavkama« (SG RS br.124/12).
Preuzimanje otpada mogu da vrše samo preduzeća koja imaju rešenja-odobrenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja ili drugog ovlašćenog državnog organa u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ (SG RS br.36/2009).

OSTALE INFORMACIJE: tel.034/335-095 lok.515 ili 063/106 28 04 (Nikolić).

 

                   

USLOVE     PISMENOG   NADMETANjA

 

1. PREDMET PRODAJE:

MESINGANA ČAURA krupna otpadna ................................................. oko  10.000 kg

Ms čaura u kvalitetu Ms72; kalibar=105 mm; 2,497 kg/kom; dužina=37 cm.

MESINGANI KOMAD, otpadni .............................................................. oko 1.000 kg
Ms komad u kvalitetu Ms72; 0,1013 kg/kom; prečnik=70 mm; dužina=24,50 cm.

KAUCIJA: Uslov za učešće u nadmetanju je dostavljanje uz ponudu potpisane i overene BLANKO MENICE sa MENIČNIM OVLAŠĆENjEM (tekst u prilogu uslova nadmetanja), Zahtev za registraciju/brisanje menice (potpisan i overen od strane banke i ponuđača), fotokopija KARTONA DEPONOVANIH  POTPISA u banci ponuđača.
- Po završetku nadmetanja TRZK zadržava menicu sa aktima ponuđača-kupca, a ostalim ponuđačima se isto vraća. 

2. POČETNA CENA: Mesingana čaura krupna otpadna = 472,00 din/kg ;  

Mesingani komad otpadni = 472,00 din/kg ; (cene bez PDV 20 %)
Cena na paritetu skladište TRZK. TRZK zadržava pravo ponavljanja nadmetanja, u  slučaju da su ponuđene cene niže od realnih ili očekivanih na tržištu.

3. PLAĆANjE: Nalogom za prenos, pre preuzimanja robe (avans 100 %) po predračunu TRZK.

4. ROK ISPORUKE: Otpad spreman za isporuku. Isporuka odmah po uplati avansa ili svakog radnog dana po dogovoru TRZK i kupca .

5.  TROŠKOVI UTOVARA: utovar vrši kupac na teret svojih troškova ili TRZK po ceni od rada 673,00 din/Nč i viljuškara 1.200,00 din/Mč (vozilo+radnik) bez PDV 20 %.  Kupac može i sam vršiti utovar otpada, na teret svojih troškova.                                                        

TROŠKOVI MERENjA: u iznosu od 920,00 din po vozilu (prazno i puno) bez PDV 20%. 
                         
6. ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA:  09. 12. 2014. god.  do 13,00 čas.

7. OTVARANjE PONUDA: 09. 12. 2014.god. u 13,00 časova uz mogućnost prisustvovanja ponuđača ili  predstavnika ponuđača sa PUNOMOĆJEM za učešće u postupku otvaranja ponuda.
ROK DONOŠENjA ODLUKE O NAJPOVOLjNIJEM PONUĐAČU: sledećeg radnog dana,  a  najkasnije za 5 dana od dana završetka nadmetanja.

8. MERENjE: Na elektronskoj vagi “Energetika” d.o.o. u Kragujevcu.