Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

TRZK nudi na prodaju putem javnog pismenog nadmetanja:

 

 • AKUMULATORI, otpadni................................................................... oko  2.100 kg
 • GUMA OD MOTORNIH VOZILA, otpadna............................................oko  1.900 kg

Uvid u kvalitativno stanje otpada svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 čas. Otpad se preuzima u viđenom stanju, a nakon preuzimanja kupac nema pravo naknadne reklamacije. Ne može se ponuditi kupovina manje količine otpada od navedene po vrstama.
Ponude za navedeni otpad se posebno se ocenjuju. Može se ponuditi kupovina ili akumulatora ili guma ili obe vrste otpada.

DOSTAVLjANjE  PONUDA :
Lično ili poštom, najkasnije do 10. 03. 2014.god.  do 13,00 časova, u zapečaćenom kovertu sa  naznakom “NE OTVARATI OTPAD TRZK - ZA KOMISIJU”.    Ponude pristigle posle  navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Molimo da u ponudi navedete: CENU/kg (bez PDV) na partitetu skladište TRZK, NAČIN - ROK PLAĆANjA  i  ROK PREUZIMANjA.

N a p o m e n a:
Ponuđač mora ispunjavati uslove iz člana 75. »Zakona o javnim nabavkama« (SG RS br.124/12).
Preuzimanje otpada mogu da vrše samo preduzeća koja imaju rešenja-odobrenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja ili drugog ovlašćenog državnog organa u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ (SG RS br.36/2009,88/2010).

OSTALE INFORMACIJE: tel.034/335-095 lok.515 ili 063/106 28 04 (Nikolić).                                                                                       

 

Na osnovu člana 92.2. ²PRAVILNIKA o materijalnom poslovanju u MO i VS” (SVL br.3/2009), propisujem: 

 

USLOVE     PISMENOG   NADMETANjA

 • PREDMET PRODAJE:

AKUMULATOR, otpadni (od putničkih i teretnih vozila TRZK) oko 2.100 kg
GUMA, otpadna (od putničkih i teretnih vozila TRZK)  oko 1.900 kg
KAUCIJA : Uslov za učešće u nadmetanju je dostavljanje uz ponudu potpisane i overene BLANKO MENICE sa MENIČNIM OVLAŠĆENjEM (registrovana) i fotokopija KARTONA DEPONOVANIH  POTPISA. Po završetku nadmetanja TRZK zadržava menicu kupca, ostalim ponuđačima se vraća.

 • ROK ISPORUKE: Odmah po uplati avansa (100 %) i dogovoru sa kupcem .
 • POČETNA CENA:
  • AKUMULATOR otpadni = 55,00 din/kg ; 
  • GUMA otpadna = 3,50 din/kg ; (cene bez PDV 20 %)
Cena na paritetu skladište TRZK. TRZK zadržava pravo ponavljanja nadmetanja, u slučaju da su ponuđene cene niže od realnih ili očekivanih na tržištu.
 • PLAĆANjE: Nalogom za prenos, pre preuzimanja robe (avans 100 %) po predračunu.
 • TROŠKOVI UTOVARA I MERENjA: Utovar vrši kupac kamionom „grajferom“ ili svojom radnom snagom. Eventualni rad radnika Zavoda se naplaćuje prema propisima u MO i VS. Merenje otpada plaća kupac.
 • ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA:  10.03.2014. god.  do 13,00 čas.
 • OTVARANjE PONUDA: 10.03.2014.god. u 13,00 časova uz mogućnost prisustvovanja ponuđača ili  predstavnika ponuđača sa PUNOMOĆJEM za učešće u postupku otvaranja ponuda.

ROK DONOŠENjA ODLUKE O NAJPOVOLjNIJEM PONUĐAČU: sledećeg radnog dana,  a  najkasnije za 5 dana od dana završetka nadmetanja.

 • MERENjE: Na elektronskoj vagi “Energetika” d.o.o. u Kragujevacu ili na baždarenoj mehaničkoj vagi TRZK.