Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

TRZK nudi na prodaju putem javnog pismenog nadmetanja:

 

  • ČELIK I-va klasa, otpadni ............................................................. oko  110.000 kg
  • ČELIK III-ća klasa, otpadni .......................................................... oko  200.000 kg

Uvid u kvalitativno stanje otpada svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 čas.
Otpad se preuzima u viđenom stanju, a nakon preuzimanja kupac nema pravo naknadne reklamacije. Ne može se ponuditi kupovina manje količine čeličnog otpada od navedene po vrstama. Ponude za svaku klasu čeličnog otpada posebno se vrednuju.

DOSTAVLjANjE  PONUDA :
Lično ili poštom, najkasnije do 10. 12. 2014.god.  do 13,00 časova, u zapečaćenom kovertu sa  naznakom “NE OTVARATI ČELIK OTPADNI - ZA KOMISIJU”.    Ponude pristigle posle  navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Molimo da u ponudi navedete: CENU/kg (bez PDV) na partitetu skladište TRZK, NAČIN I ROK PLAĆANjA  i  ROK PREUZIMANjA.

N a p o m e n a:
Ponuđač ponudom potvrđuje ispunjavanje uslova iz člana 75. »Zakona o javnim nabavkama« (SG RS br.124/12).
Preuzimanje otpada mogu da vrše samo preduzeća koja imaju rešenja-odobrenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja ili drugog ovlašćenog državnog organa u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ (SG RS br.36/2009).
OSTALE INFORMACIJE: tel.034/335-095 lok.515 ili 063/106 28 04 (Nikolić).

 

 

Na osnovu člana 92.2. ²PRAVILNIKA o materijalnom poslovanju u MO i VS” (SVL br.3/2009), propisujem:  

 

USLOVE     PISMENOG   NADMETANjA

1. PREDMET PRODAJE:

  • ČELIK I-va klasa, otpadni (debljina zida ≥ 6mm) .......................... oko 110.000 kg
  • ČELIK III-ća klasa, otpadni (debljina zida ≤ 3mm) ....................... oko 200.000 kg

KAUCIJA: Uslov za učešće u nadmetanju je dostavljanje uz ponudu potpisane i overene BLANKO MENICE sa MENIČNIM OVLAŠĆENjEM (tekst u prilogu uslova nadmetanja), Zahtev za registraciju/brisanje menice (potpisan i overen od strane banke i ponuđača), fotokopija KARTONA DEPONOVANIH  POTPISA u banci ponuđača.

2. ROK ISPORUKE: Odmah po uplati avansa (100 %) i dogovoru sa kupcem .

3. POČETNA CENA:

ČELIK I-va klasa otpadni = 24,00 din/kg.   

ČELIK III-ća klasa otpadni = 15,00 din/kg . (cene bez PDV 20 %)
Cena na paritetu skladište TRZK. TRZK zadržava pravo ponavljanja nadmetanja, u  slučaju da su ponuđene cene niže od realnih ili očekivanih na tržištu.

4. PLAĆANjE: Nalogom za prenos, avans 100 % (pre preuzimanja otpada) po predračunu TRZK.

5. TROŠKOVI UTOVARA I MERENjA: plaća kupac na osnovu računa TRZK.

 TROŠKOVI UTOVARA: utovar vrši kupac na teret svojih troškova sa kamionom sa „grajferom“. Ukoliko kupac angažuje radnike TRZK na utovaru isto se naplaćuje po važećem cenovniku i iznosi: Cena rada radnika = 673,00 din/Nč i cena rada viljuškara = 1.200,00 din/Mč (vozilo+radnik) bez PDV 20 %.                                                
TROŠKOVI MERENjA: u iznosu od 920,00 din (bez PDV 20%) po vozilu (prazno+puno).      

6. ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA:  10.12.2014. god.  do 13,00 čas.

7. OTVARANjE PONUDA: 10.12.2014.god. u 13,00 časova uz mogućnost prisustvovanja ponuđača ili  predstavnika ponuđača sa PUNOMOĆJEM za učešće u postupku otvaranja ponuda.

ROK DONOŠENjA ODLUKE O NAJPOVOLjNIJEM PONUĐAČU: sledećeg radnog dana,  a  najkasnije za 5 dana od dana završetka nadmetanja.

8. MERENjE: Na elektronskoj vagi “Energetika” d.o.o. u Kragujevacu.