Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

TRZK nudi na prodaju putem javnog pismenog nadmetanja:

 

  • ČELIČNI ŠPON, otpadni ..................................................... oko 6.000 kg

Špon se preuzima u viđenom stanju, a nakon preuzimanja kupac nema pravo naknadne reklamacije. Ne može se ponuditi kupovina manje količine špona od navedene. 

DOSTAVLjANjE  PONUDA:
Lično ili poštom, najkasnije do 23.04.2015.god.  do 13,00 časova, u zapečaćenom kovertu sa  naznakom: NE OTVARATI – ŠPON OTPADNI - ZA KOMISIJU”.
Ponude pristigle posle  navedenog roka neće se uzimati u razmatranje .

Molimo da u ponudi navedete: Cenu (bez PDV) na partitetu TRZK i rok preuzimanja.

N a p o m e n a:
Ponuđači slanjem ponude potvrđuju ispunjavanje uslova iz člana 75. »Zakona o javnim nabavkama« (SG RS br.124/2012;14/2015).
Preuzimanje otpada mogu da vrše samo preduzeća koja imaju rešenja-odobrenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja ili drugog ovlašćenog državnog organa u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ (SG RS br.36/2009;88/2010).

OSTALE INFORMACIJE: tel.034/335-095 lok.515 ili 063/106 28 04 (Nikolić).

                                                         


Na osnovu člana 71. ²Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS” (SVL br.29/2014), propisujem:

 

USLOVE    PISMENOG   NADMETANjA

 

  • PREDMET PRODAJE :   

ČELIČNI ŠPON otpadni .................................................................... oko 6.000 kg

Preuzimanje Čeličnog špona kupac vrši svojim kamionom »grajferom«.
Zainteresovani ponuđači mogu ostvariti uvid u kvalitativno stanje špona, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 08,00 do 13,00 časova.

KAUCIJA : Uslov za učešće u nadmetanju je dostavljanje uz ponudu potpisane i overene BLANKO MENICE sa MENIČNIM OVLAŠĆENjEM po obrascu TRZK i fotokopija KARTONA DEPONOVANIH  POTPISA u banci ponuđača. Po završetku nadmetanja TRZK zadržava menicu najpovoljnijeg ponuđača, ostalim ponuđačima se isto vraća.

  • ROK ISPORUKE: Odmah spremno za isporuku, po uplati avansa i dogovoru sa kupcem.
  • POČETNA CENA: ČELIČNI ŠPON otpadni = 13,00 din/kg (bez PDV).

Cena na paritetu skladište TRZK. TRZK zadržava pravo ponavljanja nadmetanja, u slučaju da su ponuđene cene niže od realnih ili očekivanih na tržištu.

  • PLAĆANjE: Nalogom za prenos, pre preuzimanja robe (avans 100 %) po predračunu.
  • TROŠKOVI UTOVARA i MERENjA: na teret kupca, merenje u iznosu od 920,00 din (bez PDV 20%) po vozilu kupac plaća po računu TRZK.          
  • ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA:  23. 04. 2014. god.  do 13,00 čas.
  • OTVARANjE PONUDA: 23. 04. 2014.god. u 13,00 časova uz mogućnost prisustvovanja ponuđača ili  predstavnika sa PUNOMOĆJEM za učešće u postupku otvaranja ponuda.

ROK DONOŠENjA ODLUKE O NAJPOVOLjNIJEM PONUĐAČU: sledećeg radnog dana,  a  najkasnije za 3 dana od dana sprovođenja nadmetanja. 

  • PREUZIMANjE: Odmah ili po dogovoru sa najpovoljnijim ponuđačem–kupcem.

  • MERENjE: Na elektronskoj vagi “Energetika” d.o.o. u Kragujevacu.